INTENCIONS

Et proposem experimentar amb les Cicatrius i Traces Urbanes de Ciutat Vella, amb aquells accidents que el temps dibuixa a murs i teulades, a indrets i racons. Et convidem a imaginar entre vegetacions amagades dins solars on viuen gats sense amo; a resseguir trajectòries rizomàtiques en el moviment dels coloms entre velles bigues de fusta perdudes entre mitgeres.

INSTRUCCIONS

Per fer-ho et presentem tretze casos amb els que podràs trobar-te derivant per places i carrers, sis dels quals han estat desenvolupats en forma de fitxes. En cadascuna d’elles et suggerim tres passes i et donem un espai per a que pugues expressar la teua experiència singular: Envia’ns el teu esdevenir.

TRES PASSES

1. Agenciaments: Relacionem una sèrie de elements que ajuden a consolidar la percepció de Lloc al voltant d’una Cicatriu urbana.

2. Intercessors: T’oferim unes ferramentes d’ajuda per tal de descobrir possibles esdevenirs travessant la cicatriu.

3. Esdevenirs: Compartim amb tu alguns esdevenirs que nosaltres hem percebut seguint les passes anteriors.

ENVIA’NS EL TEU ESDEVENIR

Dibuixa, escriu, fotografia. Expressa’t com millor et semble i fes que ens arribe, be enviant-ho per correu electrònic a l’adreça projectars@projectars.com, be deixant-ho en la bústia que trobaràs a l’espai d’art Princesa 2.0 del carrer Moro Zeid 2, on s’ubica la nostra instal·lació.


INTENT

We invite you to experiment with scars and Urban Traces of Ciutat vella, enjoying the expressiveness of accidents that time draws on walls and facades. Here you will find a whole entourage of curious items: Imposing captive trees inhabited by stray cats; Sculptural Meccanos holding buildings; Staples and stitches mending architectures; vertical gardens and vegetation that survives in impossible places, and many other surprises like end up tracing the rhizomatic trajectories that pigeons flights describes in between old wooden beams.

INSTRUCTIONS

To do this we introduce you thirteen cases you can find drifting through squares and streets of Ciutat Vella, six of which have been developed into files. In each file we suggest three steps and give you a space to express your unique experience: Send us the becoming you’ve perceived.

THREE STEPS

1. Assemblages: we relate a series of elements in order to reinforce the perception of place around an urban scar.

2. Intercessors: Some tools are offered you to help uncovering possible becomings through the scar.

3. Becomings: We share with you some becomings that we have perceived following the steps above.

SEND US YOUR BECOMING

Draw, write, or take a picture. Express yourself as you prefer send it to us, by e-mail to projectars@projectars.com, or in the mailbox that you will find in Princesa 2.0 art-space at 2 Moro Zeit Street, where our installation is located.